اخبار علمی

English  فارسی   

اخبار علمی


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مصطفی جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مسعود ربیعه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آرمان احمدی زاد، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستانِ به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکترحسین عظیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه رنجان به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اکبر عالم تبریز، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر هادی تیموری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر فریبرز رحیم نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رضا اسماعیل پور، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اصغر زمانی، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به عنوان عضو جدید کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر احمدعلی یزدان پناه، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به عنوان عضو جدید کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی هاشمزهی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید ابوالقاسم هاشمی فراشاه، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، به عنوان عضو جدید کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر ماریان قازاریان، معاون فناوری اطلاعات  دانشگاه ملی ارمنستان، عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آرا هوانسیان، دانشیار دانشکده مدیریت و تکنولوژی دانشگاه ملی ارمنستان، عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی محمدی نسب، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور هاب مارزانا  ویتک هاجوک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مالگورزاتا دنکیوچی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رنتا اولنیک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آنا کاتانویچ عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر پل پلاتک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، حمیدرضا کارگر، عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز و کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر امیر روشن بخش قنبری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به عنوان عضو جدید کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید سجاد موسوی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی، مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رامبد باران دوست، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر بهاره اصانلو، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر داود فیض، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رضا اسماعیل پور، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مرتضی موقر، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سمانه لاجوردی، عضو هیأت علمی دانشگاه ارشاد دماوند، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید عباس کاظمی، عضو هیأت علمی دانشگاه ایوان کی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی محمد احمدوند، عضو هیأت علمی دانشگاه ایوان کی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

 

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر بهناز خوش طینت، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علیرضا علی احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
دکتر علیرضا علی احمدی همچنین عضو هیأت امنای انجمن مدیریت راهبردی ایران می باشد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اسماعیل ملک اخلاق، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر بابک شیرازی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبيرخانه يازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك، دكتر سيف اله طالبي، مشاور مرکز مبادله فناوری های نوین معاونت صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان عضو كميته هاي تخصصي كنفرانس معرفي شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر عباس شفیعی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر معصومه حسین زاده شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمدعلی بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر نگین سنگری، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی حمیدی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر زهرا وظیفه، عضو هیأت علمی دانشگاه زاهدان، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر غلامحسین خورشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر ابوالفضل خسروی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مصطفی ابراهیم پور، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر صید مهدی ویسه، عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر لیلا صفایی فخری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حسین عظیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حسین نوروزی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمي، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علیرضا مقدم، عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آرمان احمدی زاد، عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد میره ای، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمیدرضا علیپور، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مسعود ربیعه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر روح اله نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمود مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید کاظم چاوشی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر هوشنگ عاشقی اسکوئی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سهیلا خدامی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمدرضا بهرنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علیرضا بافنده زنده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر وحید خاشعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر شهرام خلیل نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر نادر مظلومی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مسلم علیمحمدلو، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر نورالدین یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر عباسعلی رستگار، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر جبار باباشاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر غلامرضا جندقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مرتضی محمودزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمید زارع،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سعید سعیدا اردکانی،عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی محضری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر بهمن حاجی پور،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی دلشاد،عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمدرضا طهماسبي، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد كليبر، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید هاشم هدایتی، مدرس دانشگاه صنایع و معادن ایران به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مجتبی ناهید، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند واحد تهران، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید محمد صادق هاشمی شاهرودی مدرس دانشگاه امام صادق (ع)، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر پرویز کفچه، عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهرداد فاخر، عضو هیأت علمی ICHES استرالیا به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی یاسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید صمد حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید عبدالرضا موسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمید والایی شریف، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام  (ره)، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آرش شاهین، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حبیب اله رعنایی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر صفا شریف عسکری، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند واحد تهران به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر هادی تیموری، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مصطفی جعفری، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اکبر عالم تبریز، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر بهروز دری نوکورانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر عباسعلی حاجی کریمی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمید ابریشمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد زارعی محمود آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه آیت اله حائری - میبد، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مجید محمد شفیعی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید رضا سیدجوادین عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر صمد عالی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر زهرا یاوری، عضو هیأت علمی دانشگاه شیخ بهائی اصفهان به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمیدرضا ایرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر فریبرز رحیم نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمیدرضا آراسته، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محسن اکبری، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمید سعیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمیدرضا قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکترعباس خدادادی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران واحد یادگار امام خمینی (ره) به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید محمود زنجیرچی، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اسفندیار محمدی  عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حسین خنیفر، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر جواد حداد، مدرس دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر عبدالمجید دهقان، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران واحد یادگار امام خمینی (ره)  به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مجتبی پورسلیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر میثم شفیعی رودپشتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر احمدرضا قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکترباقر عسگرنژاد نوری، عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مریم نکوئی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سعید جهانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علیرضا رجبی پور میبدی، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکترندا عبدالوند، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد رحمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر امید مهدیه، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان  به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مرتضی سلطانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر منیژه فیروزی، عضو هیأت علمی دانشگاه .تهران به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مریم اخوان خرازیان، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید حمیدرضا عظیمی، عضو هیأت علمی مدرسه بازرگانی تهران و مدرس دانشگاه خوارزمی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی شهابی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حبیب میدانچی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر کیا گلسرخی، عضو هیأت علمی دانشگاه پچ مجارستان به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر احمد روستا عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
 

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علیرضا فضل زاده عضو هیأت علمی دانشگاه سراسری تبریز به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمدعلی متفکر آزاد عضو هیأت علمی دانشگاه سراسری تبریز به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر ناصر صنوبر عضو هیأت علمی دانشگاه سراسری تبریز به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد فاریابی عضو هیأت علمی دانشگاه سراسری تبریز به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اژدر کرمی عضو هیأت علمی دانشگاه بنگور انگلستان به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استرتژیک، دکتر داریوش عباسی، مدرس دانشکده خبر به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حسین علائی به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمدرضا حمیدی زاده به عنوان رئیس کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد آزادی به عضویت کمیته علمی کنفرانس درآمد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر احمد شعبانی فرد به عنوان دبیر علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر ابوالفضل شاه آبادی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور