دبیرخانه کنفرانس - Results from #5

English  فارسی   

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر هادی تیموری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر فریبرز رحیم نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رضا اسماعیل پور، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان به عنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رضا خوش دامن، دبیر انجمن علمی مدیریت اجرایی ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک، معرفی شد


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور